สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.

 ประชุม ก.ช.ภ.จ.

         วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และน.ส.นุชนาฏ นาคคง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ฯ ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 รวม 453 ราย โคตาย 603 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 11,869,000 บาท มติที่ประชุม : พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ จากส่วนกลาง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีจะได้จัดทำแบบคำขอจัดสรรงบประมาณความเสียหาย (แบบ กษ 03) ส่งให้กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการต่อไป

สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวชและ อ.สามชุก

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวชและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในรัศมีจุดเกิดโรค 5 กม. ในสัตว์ปีก จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลป่าสะแกและตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางช จังหวัดสุพรรณบุรี และจำนวนเกษตรกร 4 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในรัศมีจุดเกิดโรค 5 กม. ในสัตว์ปีก ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ พื้นที่ตำบลบางตาเถรและพื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 5 ราย โคเนื้อจำนวน 50 ตัว และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

"ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน จาก กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี"

 โครงการควบคุมป้องกันโรคล้มปี สกิน

          วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ รายการถังฉีดพ่นปั๊มลมด้วยมือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) และชุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน จาก กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด สพ. เพื่อใช้ในการป้องกันแมลงด้วยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพฉีดพ่นตัวสัตว์และพื้นคอก ช่วยลดความสูญเสียและความรุนแรงในการแพร่ระบาด

          ในการนี้ ได้สาธิตวิธีการใช้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ และพื้นที่หมู่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายสุเทพ ตันสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่มีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือของภาคราชการในครั้งนี้