ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 5 ราย โคเนื้อจำนวน 50 ตัว และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในรัศมีจุดเกิดโรค 5 กม. ในสัตว์ปีก ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ พื้นที่ตำบลบางตาเถรและพื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจติดามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทอง

 ตรวจนมโรงเรียน

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้สุ่มตรวจโรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 โรงเรียน

"ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน จาก กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี"

 โครงการควบคุมป้องกันโรคล้มปี สกิน

          วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ รายการถังฉีดพ่นปั๊มลมด้วยมือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) และชุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน จาก กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด สพ. เพื่อใช้ในการป้องกันแมลงด้วยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพฉีดพ่นตัวสัตว์และพื้นคอก ช่วยลดความสูญเสียและความรุนแรงในการแพร่ระบาด

          ในการนี้ ได้สาธิตวิธีการใช้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ และพื้นที่หมู่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายสุเทพ ตันสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่มีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือของภาคราชการในครั้งนี้

สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในรัศมีจุดเกิดโรค 5 กม. ในสัตว์ปีก ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ พื้นที่ตำบลไผ่ขวางและพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี