ปศอ.บางปลาม้า รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ ต.บ้านแหลม 

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในกระบือ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดภายในศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 28 ตัว แยกเป็นแมวเพศเมีย จำนวน 16 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 6 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 5 ตัว และสุนัขเพศผู้ จำนวน 1 ตัว

สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.

 ประชุม ก.ช.ภ.จ.

         วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และน.ส.นุชนาฏ นาคคง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ฯ ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 รวม 453 ราย โคตาย 603 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 11,869,000 บาท มติที่ประชุม : พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ จากส่วนกลาง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีจะได้จัดทำแบบคำขอจัดสรรงบประมาณความเสียหาย (แบบ กษ 03) ส่งให้กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการต่อไป

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้สุ่มตรวจโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 9 โรงเรียน 

สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวชและ อ.สามชุก

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวชและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในรัศมีจุดเกิดโรค 5 กม. ในสัตว์ปีก จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลป่าสะแกและตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางช จังหวัดสุพรรณบุรี และจำนวนเกษตรกร 4 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี