สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0 3555 5466

 ศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  >>  นายชัชชาย  เต็งหงษ์เจริญ  โทร. 08 5660 9811

ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย  >>  น.ส.จินตนา รักสิการ โทร. 06 1956 3554
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3555 5466
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มยุทธศาสตรต์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย โทร. 08 1459 0774
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3555 5466
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  นายธนภัทร ช้างนิ่ม โทร. 08 3005 4204
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3555 5466
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  น.ส.พัชนี ขนิษฐวงศ์ โทร. 08 1865 6096
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3555 5466
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ โทร. 08 1836 8206 
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3555 5466
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมืองสุพรรณบุรี
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายยุทธนา อนันตมี โทร. 08 4468 9121
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3552 2737 
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Facebook : https://www.facebook.com/dld.muangsuphanburi/

เดิมบางนางบวช
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  ว่าง
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3551 5044
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Facebook  :  https://www.facebook.com/DLDDB7202

ด่านช้าง
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายอภิชาติ นิติศิริ โทร. 09 8395 9056
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3559 6225
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/DLD.DANCHANG

บางปลาม้า
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายราเมศ ไข่สุวรรณ โทร. 09 7024 5149
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3558 6486
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศรีประจันต์
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายบุญเสริม กลิ่นหอม โทร. 08 6519 9968
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3558 1975
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldsiprachan

ดอนเจดีย์
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ โทร. 08 1704 8077
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3559 1099
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สองพี่น้อง
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ โทร. 08 5426 5219
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3553 1965
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dld.songpinongsuphan

สามชุก
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายแผน สุนทรวิภาต โทร. 08 1948 9829
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3557 1947
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldsamchuk

อู่ทอง
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ โทร. 08 6338 5865
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3555 1411 แฟ็กซ์ 0 3555 1105
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldUthong

หนองหญ้าไซ
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายปราสาท ศรีโมรา โทร. 06 2196 5655
เบอร์ติดต่อ  >>  0 3557 7247
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldnongyasai