สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3555-5466, 0-3554-5477 โทรสาร. 0-3555-5597

 ศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  >>  นายชัชชาย  เต็งหงษ์เจริญ  โทร. 08-5660-9811

ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย  >>  ว่าง
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3555-5466, 0-3554-5477 ต่อ 101
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มยุทธศาสตรต์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย โทร. 08-1459-0774
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3555-5466, 0-3554-5477 ต่อ 103
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  นายธนภัทร ช้างนิ่ม โทร. 08-3005-4204
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3555-5466, 0-3554-5477 ต่อ 104
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  น.ส.พัชนี ขนิษฐวงศ์ โทร. 08-1865-6096
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3555-5466, 0-3554-5477 ต่อ 105
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้ากลุ่ม  >>  นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ โทร. 08-1836-8206 
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3555-5466, 0-3554-5477 ต่อ 106
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมืองสุพรรณบุรี
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายยุทธนา อนันตมี โทร. 08-4468-9121
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3552-2737 
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Facebook : https://www.facebook.com/dld.muangsuphanburi/

เดิมบางนางบวช
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  ว่าง
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3551-5044
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Facebook  :  https://www.facebook.com/DLDDB7202

ด่านช้าง
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายอภิชาติ นิติศิริ โทร. 09-8395-9056
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3559-6225
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/DLD.DANCHANG

บางปลาม้า
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายราเมศ ไข่สุวรรณ โทร. 09-7024-5149
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3558-6486
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศรีประจันต์
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายบุญเสริม กลิ่นหอม โทร. 08-6519-9968
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3558-1975
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldsiprachan

ดอนเจดีย์
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ โทร. 08-1704-8077
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3559-1099
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สองพี่น้อง
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ โทร. 08-5426-5219
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3553-1965
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dld.songpinongsuphan

สามชุก
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายแผน สุนทรวิภาต โทร. 08-1948-9829
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3557-1947
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldsamchuk

อู่ทอง
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ โทร. 08-6338-5865
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3555-1411 แฟ็กซ์ 0-3555-1105
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldUthong

หนองหญ้าไซ
ปศุสัตว์อำเภอ  >>  นายปราสาท ศรีโมรา โทร. 06-2196-5655
เบอร์ติดต่อ  >>  0-3557-7247
e-mail  >>  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook  :  https://www.facebook.com/dldnongyasai