ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี

 yutthana

นายยุทธนา อนันตมี
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

wikornmet

นายวิกรเมศวร์ มาลัย
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ประธง อินทา

นายประธง อินทา
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

sopha

น.ส.โสภา จารุเรืองไพศาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thiwakorn

ว่าที่ร้อยตรีทิวากร จันทร์เวียง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

kritsada

นายกฤษดา ศรียอดแส
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

 

who

นางวราภรณ์ แก้วทวี
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
(ช่วยราชการ)

   

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.เดิมบางนางบวช

who

นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์
ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช

who

ว่าง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

น.ส.ลันตา สวนประเสริฐ

น.ส.ลันตา สวนประเสริฐ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

rung

นายรุ่ง กายแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

phitchamon

น.ส.พิชามญชุ์ แต้มบุญนาค
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thanakorn

ว่าที่ร้อยตรีธนกร วิทยาจิตรเกษม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.ด่านช้าง

aphichat

นายอภิชาติ นิติศิริ
ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง

who

 ว่าง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

kiti

นายกิติ อู่เพ็ชร
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

thairat

นายทัยรัตน์ สิทธิทูล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

sarayut

นายสรายุทธ โสมนัส
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.บางปลาม้า

ramet

นายราเมศ ไข่สุวรรณ
ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า

surachet

 นายสุรเชษฐ์ ฉายะเจริญ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

who

ว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

suchart

นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

kittiphop

นายกิตติภพ หอมจรรยา
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.ศรีประจันต์

bunsoem

นายบุญเสริม กลิ่นหอม
ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์

paphitchaya

น.ส.ปพิชญา มูลจิตร์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

sirichai

นายศิริชัย ยาวจันทึก
เจ้าพนักงานสัตวบาล

sujin

นายสุจิน ทองมูล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

kittisak

นายกิตติศักดิ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

duangmanee

น.ส.ดวงมณี เมฆะ
นักจัดการงานทั่วไป
(ช่วยราชการ)

     

 

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.ดอนเจดีย์

sutep

นายสุเทพ ตันสุวรรณ์
ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์

janthonchawee

น.ส.จันทรฉวี ดีเสมอ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

who

ว่าง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

phothong

นายโพธิ์ทอง พึ่งงาม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

wason

นายวสันต์ บุญศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

burud

นายบุรุษ เพียรชัยภูมิ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.สองพี่น้อง

phiphat

นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์
ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง

naphaphorn

นางนภาพร คำชุ่ม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ratchata

น.ส.รัชตา นนท์แก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

charoemphon

นายเฉลิมพล วัฒนไกร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

aphirak

นายอภิรักษ์ ปานเพชร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.สามชุก

phaen

นายแผน สุนทรวิภาต
ปศุสัตว์อำเภอสามชุก

thawit

นายธะวิทย์ สว่างศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

aitthawan

น.ส.อิฎฐวรรณ ทองโสภา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

watcharin

นายวัชรินทร์ แตงนิ่ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.อู่ทอง

narong

นายณรงค์ ศรีเทพ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง

sunisa

น.ส.สุนิสา ปานเจริญ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

somboon

น.ส.สมบูรณ์ ศิลปมัธยม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

wutthichai

นายวุฒิชัย คงขม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

somyot

นายสมยศ โตมา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปศอ.หนองหญ้าไซ

prasat

นายปราสาท ศรีโมรา
ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ

who

น.ส.สไบทิพย์ ทองงาม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

winai

นายวินัย บุญชุม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

wichian

นายวิเชียร ใจมั่น
เจ้าพนักงานสัตวบาล

bunrod

นายบุญรอด อินสว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

prakasit

นายประกาศิต พุทธโกศา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

   

chanyaporn

น.ส.ชัญญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(ไปช่วยราชการ)

   

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.