spr

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาเริ่ม ถึง
 นายเนียม สราญชื่น  1 เมษายน พ.ศ.2480  16 เมษายน พ.ศ.2484
 นายเฉลียว สมุทรเปาระยะ  16 เมษายน พ.ศ.2484  12 พฤษภาคม พ.ศ.2499
 นายสาคร ศรีวิริยาภรณ์   1 ตุลาคม พ.ศ.2499  1 พฤษภาคม พ.ศ.2515
 นายจำนงค์ กิ่งสัมฤทธิ์   1 ตุลาคม พ.ศ.2515  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 
 นายทองก้อน จุลคุปต์   1 มีนาคม พ.ศ.2516  30 กันยายน พ.ศ.2520
 นายจำนงค์ กิ่งสัมฤทธิ์  1 ตุลาคม พ.ศ.2520  30 กันยายน พ.ศ.2525
 นายวัชรินทร์ ตันปิชาติ  1 ธันวาคม พ.ศ.2525  20 เมษายน พ.ศ.2531
 นายปรีชา คล้ายนิล  20 เมษายน พ.ศ.2531  13 เมษายน พ.ศ.2533
 นายสำเริง วรศรี  26 มกราคม พ.ศ.2533  29 มกราคม พ.ศ.2539
10   นายสมโพธิ์ ศรมยุรา  30 มีนาคม พ.ศ.2539  30 พฤษภาคม พ.ศ.2541
11   นายสุขุม สนิทนาน  1 มิถุนายน พ.ศ.2541  18 มกราคม พ.ศ.2542
12   นายวัชนะ สุนทรวิภาต  18 มกราคม พ.ศ.2542  19 เมษายน พ.ศ.2542
13   นางสาวฉวีวรรณ วิริยะภาค  19 เมษายน พ.ศ.2542  25 ธันวาคม พ.ศ.2543
14   นายประจง ศิรถิรกุล  21 มีนาคม พ.ศ.2544  31 มีนาคม พ.ศ.2547
15   นายประวัติ รัตนภุมมะ  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  11 มกราคม พ.ศ.2549
16   นางวรรณี สันตมนัส  8 กันยายน พ.ศ.2549  18 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
17   นายสันติ อัจยุตโภคิน  21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551  1 ตุลาคม พ.ศ.2560
18   นายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์  27 ตุลาคม พ.ศ.2560   18 ตุลาคม พ.ศ.2563
19   นายเยี่ยม คงสวัสดิ์  25 มกราคม พ.ศ.2564  30 กันยายน พ.ศ.2566
20  นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ  17 มกราคม พ.ศ.2567  ปัจจุบัน