วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการผลิตปศุสัตว์สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

2. การปรับปรุงคุณภาพสินค้าระบบ Form Farm to table

3. การเข้าถึงบริการของรัฐ

กลยุทธ์

1. วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์

2. กำหนดมาตรฐาน กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และรับรอง
    คุณภาพสินค้าและสถานประกอบการด้านปศุสัตว์

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาสุขภาพสัตว์
    ผลิตสัตว์พันธุ์ดีและส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์