ฝ่ายบริหารทั่วไป

jintana

น.ส.จินตนา รักสิการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.วรัชญา เกตุนุช

น.ส.วรัชญา เกตุนุช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

sukanya

น.ส.สุกัญญา เหงี่ยมกลาง
นักจัดการงานทั่วไป

duangmanee

น.ส.ดวงมณี เมฆะ
นักจัดการงานทั่วไป

sukanya kranbida

น.ส.สุกัญญา กลั่นบิดา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

banharn

นายบรรหาร ทองย้ำ 
พนักงานทั่วไป

phongsak

นายพงศ์ศักดิ์ คชชะ 
พนักงานสถานที่

phanthipha

นางพรรณทิพา กลิ่นดีปรี 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

sompong

นายสมปอง ดีเสือ 
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

krit pechkongkeaw

นายกฤษฎิ์ เพ็ชร์คงแก้ว 
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/dldsuphan

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

chayawat

นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย
เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

nutchanat

น.ส.นุชนาฏ นาคคง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

พัฒนากร

นายพัฒนากร คชาชัย
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

sukanda

น.ส.สุกานดา พนมศักดิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

น.ส.กุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส

น.ส.กุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

phatchanee

น.ส.พัชนี ขนิษฐวงศ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

onanong

น.ส.อรอนงค์ จันทน์มาลา
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

thawatchai

นายธวัชชัย รักแสง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

jamjuree

น.ส.จามจุรี แช่มโสภา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

chaiya

นายไชยญา เจริญสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

natthawadee

นางณัฐวดี ศรีดุษฎี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

surachet

 นายสุรเชษฐ์ ฉายะเจริญ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

aunchali

นายสุชาติ อาจหาญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

aunchali

น.ส.อัญชลี จำปากุล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thitarat

น.ส.ฐิตารัตน์ ศุภชุติศรีศักดิ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

boonleard

นายบุญเลิศ ตุ้มนิลกาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

krisorn

นายไกรสร มากระจัน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

noppadon

นายนพดล อาจคงหาญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

wisut

นายวิสูตร สุวรรณประทีป
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 ธิดารัตน์

น.ส.ธิดารัตน์ สุขคง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

thanapat

นายธนภัทร ช้างนิ่ม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

pornchanok2

น.ส.ภรณ์ชนก สุขวงศ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

kanthida2

น.ส.กัลย์ธิดา อินทร์สุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

rattanaporn

น.ส.รัตนาภรณ์ ขวัญอ่อน
นักวิชาการสัตวบาล

suthad

นายสุทัศน์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการสัตวบาล

 

sutthiphod

นายสุทธิพจน์ แสงทองพรลภัส
เจ้าพนักงานสัตวบาล

chakrit

นายชาคริส งามยิ่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.