ฝ่ายบริหารทั่วไป

 boss n

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

thida

น.ส.ธิดา ป่านเทพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

jintana

น.ส.จินตนา รักสิการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

sukanya

น.ส.สุกัญญา เหงี่ยมกลาง
นักจัดการงานทั่วไป

sukanya kranbida

น.ส.สุกัญญา กลั่นบิดา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

banharn

นายบรรหาร ทองย้ำ 
พนักงานทั่วไป

phongsak

นายพงศ์ศักดิ์ คชชะ 
พนักงานสถานที่

sudthikan

น.ส.สุทธิกานต์ สมรมิตร
จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

phanthipha

นางพรรณทิพา กลิ่นดีปรี 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

sompong

นายสมปอง ดีเสือ 
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

krit pechkongkeaw

นายกฤษฎิ์ เพ็ชร์คงแก้ว 
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

chayawat

นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย
เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

nutchanat

น.ส.นุชนาฏ นาคคง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ไตรรัตน์

นายไตรรัตน์ โสทน
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

sukanda

น.ส.สุกานดา พนมศักดิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

daowruang

น.ส.ดาวเรือง นิลบุญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

phatchanee

น.ส.พัชนี ขนิษฐวงศ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

onanong

น.ส.อรอนงค์ จันทน์มาลา
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

thawatchai

นายธวัชชัย รักแสง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

jamjuree

น.ส.จามจุรี แช่มโสภา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

chaiya

นายไชยญา เจริญสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

natthawadee

น.ส.ณัฐวดี ศรีวิเชียร
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

suchart

นายสุชาติ อาจหาญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

aunchali

น.ส.อัญชลี จำปากุล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thitarat

น.ส.ฐิตารัตน์ ศุภชุติศรีศักดิ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

boonleard

นายบุญเลิศ ตุ้มนิลกาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

krisorn

นายไกรสร มากระจัน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

noppadon

นายนพดล อาจคงหาญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

wisut

นายวิสูตร สุวรรณประทีป
เจ้าพนักงานสัตวบาล

wichai

นายวิชัย ลิมป์รัชดาวงศ์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

     

 

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

thanapat

นายธนภัทร ช้างนิ่ม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

pornchanok2

น.ส.ภรณ์ชนก สุขวงศ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

kanthida2

น.ส.กัลย์ธิดา อินทร์สุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

rattanaporn

น.ส.รัตนาภรณ์ ขวัญอ่อน
นักวิชาการสัตวบาล

suthad

นายสุทัศน์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการสัตวบาล

 

sutthiphod

นายสุทธิพจน์ แสงทองพรลภัส
เจ้าพนักงานสัตวบาล

chakrit

นายชาคริส งามยิ่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.