boss spr

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไ

 

who

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

jintana

น.ส.จินตนา รักสิการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

sukanya

น.ส.สุกัญญา เหงี่ยมกลาง
นักจัดการงานทั่วไป

duangmanee

 น.ส.ดวงมณี เมฆะ
นักจัดการงานทั่วไป

daowruang

น.ส.ดาวเรือง นิลบุญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

amornrat

น.ส.อมรรัตน์ ทองสุขอิ่ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

banharn

นายบรรหาร ทองย้ำ
พนักงานทั่วไป

phongsak

นายพงศ์ศักดิ์ คชชะ 
พนักงานสถานที่

 

jaruwan

น.ส.จารุวรรณ กุศลศิลป์
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

parinya

นายปริญญา ทองอยู่
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

sompong

นายสมปอง ดีเสือ
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

krit pechkongkeaw

นายกฤษฎิ์ เพ็ชร์คงแก้ว
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

chayawat

นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย
เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

phatchanee

น.ส.พัชนี ขนิษฐวงศ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

who

ว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

nutchanat

น.ส.นุชนาฏ นาคคง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

onanong

น.ส.อรอนงค์ จันทน์มาลา
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

thawatchai

นายธวัชชัย รักแสง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

sukanda

น.ส.สุกานดา พนมศักดิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

who

ว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

jamjuree

 น.ส.จามจุรี แช่มโสภา
จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล

 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

chaiya

นายไชยญา เจริญสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

thanapat

นายธนภัทร ช้างนิ่ม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

natthawadee

น.ส.ณัฐวดี ศรีวิเชียร
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

suchart

นายสุชาติ อาจหาญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

pornchanok2

น.ส.ภรณ์ชนก สุขวงศ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

kanthida2

น.ส.กัลย์ธิดา อินทร์สุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

aunchali

น.ส.อัญชลี จำปากุล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thitarat

น.ส.ฐิตารัตน์ ศุภชุติศรีศักดิ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

rattanaporn

น.ส.รัตนาภรณ์ ขวัญอ่อน
นักวิชาการสัตวบาล

suthad

นายสุทัศน์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการสัตวบาล

wisut

นายวิสูตร สุวรรณประทีป
เจ้าพนักงานสัตวบาล

boonleard

นายบุญเลิศ ตุ้มนิลกาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

sutthiphod

นายสุทธิพจน์ แสงทองพรลภัส
เจ้าพนักงานสัตวบาล

chakrit

นายชาคริส งามยิ่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

krisorn

นายไกรสร มากระจัน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

wichai

นายวิชัย ลิมป์รัชดาวงศ์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

   

นพดล อาจคงหาญ

นายนพดล อาจคงหาญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

     
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช

yutthana

นายยุทธนา อนันตมี
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

kornphat

นายกรณ์พัฒน์ มุกดา
ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช

samnoaw

นายสำเนา แก้วทวี
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

wikornmet

นายวิกรเมศวร์ มาลัย
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

prawet

นายประเวสน์ จันทร์ลอย
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

who

ว่าง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

sopha

น.ส.โสภา จารุเรืองไพศาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thiwakorn

ว่าที่ร้อยตรีทิวากร จันทร์เวียง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

rung

นายรุ่ง กายแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

phitchamon

น.ส.พิชามญชุ์ แต้มบุญนาค
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 who

ว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

thanakorn

ว่าที่ร้อยตรีธนกร วิทยาจิตรเกษม
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 

 
ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า

aphichat

นายอภิชาติ นิติศิริ
ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง

ramet

นายราเมศ ไข่สุวรรณ
ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า

who

ว่าง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

kiti

นายกิติ อู่เพ็ชร
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

surachet

นายสุรเชษฐ์ ฉายะเจริญ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

somphot

นายสมโภช มานพ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thairat

นายทัยรัตน์ สิทธิทูล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

sarayut

นายสรายุทธ โสมนัส
เจ้าพนักงานสัตวบาล

suchart

นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

kittiphop

นายกิตติภพ หอมจรรยา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์  

bunsoem

นายบุญเสริม กลิ่นหอม
ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์

sutep

นายสุเทพ ตันสุวรรณ์
ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์

who

น.ส.ปพิชญา มูลจิตร์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

sirichai

นายศิริชัย ยาวจันทึก
เจ้าพนักงานสัตวบาล

janthonchawee

น.ส.จันทรฉวี ดีเสมอ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

who

ว่าง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

sujin

นายสุจิน ทองมูล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

kittisak

นายกิตติศักดิ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

phothong

นายโพธิ์ทอง พึ่งงาม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

wason

นายวสันต์ บุญศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

   

burud

นายบุรุษ เพียรชัยภูมิ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง   ปศุสัตว์อำเภอสามชุก  

phiphat

นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์
ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง

phaen

นายแผน สุนทรวิภาต
ปศุสัตว์อำเภอสามชุก

naphaphorn

นางนภาพร คำชุ่ม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ratchata

น.ส.รัชตา นนท์แก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

thawit

นายธะวิทย์ สว่างศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

aitthawan

น.ส.อิฎฐวรรณ ทองโสภา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

charoemphon

นายเฉลิมพล วัฒนไกร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

aphirak

นายอภิรักษ์ ปานเพชร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

watcharin

นายวัชรินทร์ แตงนิ่ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ

 watchara

นายวัชระ ศะศิประภา
ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง

prasat

นายปราสาท ศรีโมรา
ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ

sunisa

น.ส.สุนิสา ปานเจริญ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

somboon

น.ส.สมบูรณ์ ศิลปมัธยม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

who

น.ส.ชัญญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(ช่วยราชการ)

winai

นายวินัย บุญชุม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

wutthichai

นายวุฒิชัย คงขม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

somyot

นายสมยศ โตมา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

wichian

นายวิเชียร ใจมั่น
เจ้าพนักงานสัตวบาล

bunrod

นายบุญรอด อินสว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

prakasit 

 นายประกาศิต พุทธโกศา
เจ้าพนักงานสัตวบาล