ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ้านสระ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

          วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโคเนื้อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ โรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานเกษตรกร หมู่ที่ 3 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 4 ราย 1)นางเคียงร่มโพธิ์ชี 2)นายประเสริฐ เมธสาร 3)นางสวง อู่สุวรรณ 4)นายสมพร อู่สุวรรณ และหมู่ที่ 4 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 2 ราย 1)นางสมจิตร ศรีเมือง 2)น.ส.จุฑามาส ศรีเมือง โคเนื้อจำนวน 150 ตัว

ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ

สถานการณ์โรคลัมปีสกิน

         วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน พร้อมกับทำประวัติให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 18 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โคเนื้อจำนวน 250 ตัว เกษตรกร 8 ราย และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์

ปศอ.อู่ทอง ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ ต.กระจัน

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2 ฝูง 40 ตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายสุนทร ศรีบุญ ม.4 ต.กระจัน อ.อู่ทอง และ 2.นางจำปี รอดหงษ์ทอง ม.8 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

          วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ เป็นการเน้นย้ำให้หน่วยงานคำนึงถึงการรักษาคุณภาพแวดล้อมและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรึ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี จำนวนสิ่งของพระราชทานรวม 4,500 ถุง