ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพปศุสัตว์ห้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.สนามคลีและ ต.ตลิ่งชัน 

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงลุยพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลีและหมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาความทุกข์ของผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่

 สถานการณ์น้ำท่วม

          วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

          - พื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบเหตุน้ำท่วมบริเวณคอกโคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวขุนหมู่บ้านดอนไฟไหม้ จำนวนโคแม่พันธุ์ 45 ตัว เบื้องต้นกลุ่มวิสากิจฯ ได้อพยพโคทั้งหมดขึ้นไปอยู่ในบริเวณที่ดอนแล้วและยังไม่มีรายงานความสูญเสีย ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพปศุสัตว์ให้สมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบ

          - พื้นที่หมู่ 2 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบเหตุเกษตรกรนำสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 17 ตัว อพยพขึ้นไปเลี้ยงไว้บริเวณอาคารเอนกประสงค์เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วม เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความสูญเสีย ในการนี้ได้ร่วมกับคณะทำงาน รมว.กษ. มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้คำแนะนำการเลี้ยงดูสุกรแม่พันธุ์ในระยะใกล้คลอด พร้อมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ

          ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานเหตุให้ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีทราบโดยทันที

ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ

สถานการณ์โรคลัมปีสกิน

         วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน พร้อมกับทำประวัติให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 18 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โคเนื้อจำนวน 250 ตัว เกษตรกร 8 ราย และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์

ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ้านสระ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

          วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโคเนื้อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ โรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานเกษตรกร หมู่ที่ 3 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 4 ราย 1)นางเคียงร่มโพธิ์ชี 2)นายประเสริฐ เมธสาร 3)นางสวง อู่สุวรรณ 4)นายสมพร อู่สุวรรณ และหมู่ที่ 4 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 2 ราย 1)นางสมจิตร ศรีเมือง 2)น.ส.จุฑามาส ศรีเมือง โคเนื้อจำนวน 150 ตัว

ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

          วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ เป็นการเน้นย้ำให้หน่วยงานคำนึงถึงการรักษาคุณภาพแวดล้อมและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม