ปศอ.อู่ทอง ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ ต.กระจัน

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2 ฝูง 40 ตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายสุนทร ศรีบุญ ม.4 ต.กระจัน อ.อู่ทอง และ 2.นางจำปี รอดหงษ์ทอง ม.8 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรึ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี จำนวนสิ่งของพระราชทานรวม 4,500 ถุง

ปศอ.สามชุก เก็บตัวอย่างซีรั่มเป็ดไล่ทุ่งตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก ในพื้นที่ ต.หนองผักนาก 

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2 ฝูง 40 ตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายบำรุง เชี่ยวชาญ ม.6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก และ 2.นายสำเริง เชี่ยวชาญ ม.6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพปศุสัตว์ห้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรึและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง นำถุงยังชีพปศุสัตว์มอบให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 20 ราย

ปศอ.เดิมบางนางบวช ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.หัวนาและต.หัวเขา

สถานการณ์โรคลัมปีสกิน

          วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวนา จำนวนเกษตรกร 11 ราย โคเนื้อ 189 ตัว ตำบลหัวเขา จำนวนเกษตรกร 1 ราย โคเนื้อ 11 ตัว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวมเกษตรกรทั้งหมด 12 ราย โคเนื้อ 200 ตัว และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที