รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2560

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

แบบ 1  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบ 2.1  รายงานแผนการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

แบบ 2.2  รายงานแผนการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : สมรรถนะ ที่ต้องพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

แบบ 1  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบ 2.1  รายงานผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

แบบ 2.2  รายงานผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : สมรรถนะ ที่ต้องพัฒนา

แบบ 3.1  สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ข้าราชการ

แบบ 3.2  สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : พนักงานราชการ

แบบ 4  การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการวางแผน

หลักฐานการสื่อสาร

หลักฐานการดำเนินการ

หลักฐานการประเมินและติดตามผล

หลักฐานการสรุปรายงาน