รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2561

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

 » แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A) "แผนการพัฒนารายบุคคล"

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

» แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A) "แผนการพัฒนารายบุคคล และ ผลการพัฒนารายบุคคล"

» แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:B)

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit Shool Best Practice)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

» หลักฐานการวางแผน

» หลักฐานการดำเนินการ

» หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

» หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 

รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2561

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

 » แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A) "แผนการพัฒนารายบุคคล"

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

» แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A) "แผนการพัฒนารายบุคคล และ ผลการพัฒนารายบุคคล"

» แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:B)

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit Shool Best Practice)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

» หลักฐานการวางแผน

» หลักฐานการดำเนินการ

» หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

» หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน