ตรวจติดตามโค-กระบือ โครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.สามชุก

โครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกตรวจติดตาม โค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมทั้งทำสัญญายืมโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 4 ราย โค จำนวน 4 ตัว ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 12 ราย โค จำนวน 12 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก