ปศอ.อู่ทอง ออกผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลเจดีย์และตำบลพลับพลาไชย

ผสมเทียม

          วันที่ 15-16 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวุฒิชัย คงขม เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกรในพื้นที่ ม.7, ม.4 ต.เจดีย์ และ ม.7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม 

ปศอ.หนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลหนองโพธิ์และตำบลหนองหญ้าไซ

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

          วันที่ 14-16 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกปฎิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนืัอที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ์, หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ และหมู่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ และให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม 

ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

          วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ยาถ่ายพยาธิสุนัขและแมว

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน

ผสมเทียม     

          วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมหน่วยเมืองสุพรรณบุรี ออกผสมเทียมโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม

ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน)

 ส่งมอบปัจจัยการผลิต

          วันที่ 7 - 8 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 189 ราย แยกเป็น

          เกษตรกรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 19 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 61 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอด่านช้าง จำนวน 22 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 15 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอสามชุก จำนวน 5 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภออู่ทอง จำนวน 48 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 19 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี