ตรวจติดตามโค-กระบือ โครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ตรวจติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช นางสาวลันตา สวนประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ออกตรวจติดตาม โค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ ตำบลทุ่งคลี ตำบลปากน้ำ และตำบลเขาดิน เกษตรกรจำนวน 33 ราย โคจำนวน 37 ตัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม เกษตรกร จำนวน 31 ราย โคจำนวน 31 ตัว หมู่ที่ 2 ตำบลวังศรีราช เกษตรกร จำนวน 7 ราย โคจำนวน 7 ตัว หมู่ที่ 1,2,4,5,6,10,12 ตำบลหัวเขา เกษตรกรจำนวน 28 ราย โคจำนวน 32 ตัว หมู่ที่ 1,2,3,5,7 ตำบลหัวนา เกษตรกร จำนวน 96 ราย โค จำนวน 104 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช