คณะเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (EU) ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานฟาร์มไก่ GFM และสัตว์ปีกหลังบ้านในพื้นที่ อ.อู่ทอง

ศึกษาดูงาน

        วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง นำคณะเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (EU) ที่จัดฝึกอบรม BTSF sustained training mission on animal health ให้แก่บุคลากรของกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานฟาร์มไก่ GFM และสัตว์ปีกหลังบ้านในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมเพื่อฝึกอบรมทางด้านเทคนิค ในการลดความเสี่ยงทางด้านโรคสัตว์สำหรับสินค้าสัตว์ปีกที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์