ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

         วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช นายศุภกฤษ ขำอินทร์ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 1 ราย เกษตรกรปลูกหญ้าแพงโกล่า จำนวน 7 ไร่ 75/6 หมู่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

          วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช นางสาวลันตา สวนประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผู้เลี้ยงสุกรจำนวน 1 ราย สุกร 47 ตัวบ้านเลขที่ 13/2 หมู่ 6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช