ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

          วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวกัลย์ธิดา อินทร์สุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนิการตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) รุ่งโรจน์ฟาร์ม เลขที่ 76 หมู่ 3 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช