ปศอ.อู่ทอง ร่วมพิธีมอบโคให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ

โครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายณรงค์ ศรีเทพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมทำพิธีมอบโคเพศเมีย อายุครบ 18 เดือน จำนวน 3 ตัว ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขยายต่อให้กับสมาชิกภายในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ราย พร้อมทำสัญญายืมและยึดถือข้อปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ตามลำดับต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง