ปศอ.อู่ทอง ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

สอบสวนโรค

           วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายณรงค์ ศรีเทพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออู่ทองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกเชิงรับ โดยการสอบสวนโรคกรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ จำนวนทั้งหมด 3 เคส ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบซองยาปฏิชีวนะ ยาบำรุง ยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนตามโปรแกรมของสัตว์ปีก ส่งเสริมการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งนี้ได้ทำบันทึกการสั่งกักสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ดังกล่าว และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายอีก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง