รับบริจาคโคเพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายณรงค์ ศรีเทพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมรับบริจาคโคเพศเมีย อายุ 2 ปี จำนวน 1 ตัว จากคุณศรัญญา ว่องไวกลยุทธ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด และส่งมอบต่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย เพื่อนำไปเลี้ยงและสืบต่อโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตามลำดับต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง