มอบกระบือพระราชทาน

โคพระราชทาน

          วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปศุสัตว์อำเภออู่ทองและปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ในนามกรมปศุสัตว์ ได้รับกระบือพระราชทาน ซึ่งได้รับการดูแล บำรุงพันธุ์สัตว์จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี (ไผ่เขียว) จำนวน 10 ตัว โดยจัดสรรให้กับเกษตรกร จำนวน 5 ราย โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และพลเอกศิวะ ภระมรทัต รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบกระบือให้กับเกษตรกร ดังนี้

1. นายพีระศักดิ์ มาตรศรี จ.สุพรรณบุรี
2.นายบุญรอด ผิวอ่อนดี จ.กาญจนบุรี
3.นายอนุกูล ขวัญอ่อน จ.กาญจรบุรี
4.นายศักดิ์พัฒน์ เจียมศักดิ์ จ.สุพรรณบุรี
5.นายธนวัฒน์ เทพละเอียด จ.สุพรรณบุรี
ณ แหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สวนยายสุข ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์