ปศอ.เดิมบางนางบวช ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในพื้นที่ ต.เขาพระ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช