ปศอ.ด่านช้าง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.นิคมกระเสียว

ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิกรุก

          วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง มอบหมายให้ นายกิติ อู่เพ็ชร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายทัยรัตน์ สิทธิทูล เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งมอบยาฆ่าแมลงเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคใช้กำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลวังคัน จำนวน 1 ราย และหมู่ที่ 1 และ 3 ตำบลนิคมกระเสียว จำนวน 2 ราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (เชิงรุก)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง