ปศอ.สามชุก ออกตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

 ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

          วันที่ 22-23 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) แก่ฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามชุก ชนิดไก่พื้นเมือง จำนวน 11 ราย และชนิดโคเนื้อ ฟาร์มแพะ จำนวน 3 ราย โดยโคเนื้อ 2 ราย และฟาร์มแพะ 1 ราย ผลการตรวจประเมินฟาร์มทั้งหมดผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก