ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

อบรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

          วันที่ 24 มีนาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักและผลไม้บ้านหนองครก ม.8 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์