ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่ออกใบอนุญาต ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช และ อ.สามชุก

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

          วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการและเลขานุการ (ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 466/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) นายประเวศ จันทร์ลอย ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก และนายสัตวแพทย์ธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทีมงานดำเนินการตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต (ต่ออายุ) โดยมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

          ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
          1. โรงฆ่าสุกรเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
          2. โรงฆ่าโคกระบือ อัสลามฮาลาล ฟู้ด อำเภอสามชุก

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์