สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน)

มอบเงินช่วยเหลือ

          วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบได้ในโค-กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานในพิธี และมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ในวันนี้มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 453 ราย ในทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินให้ความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 11,869,000 บาท แยกเป็น

          1. อำเภอดอนเจดีย์  เกษตรกร 113 ราย เงิน 3,249,000 บาท
          2. อำเภอหนองหญ้าไซ เกษตรกร 89 ราย เงิน 1,836,000 บาท
          3. อำเภอสามชุก เกษตรกร 66 ราย เงิน 1,950,000 บาท
          4. อำเภอเดิมบางนางบวช เกษตรกร 56 ราย เงิน 1,539,000 บาท
          5. อำเภออู่ทอง เกษตรกร 51 ราย เงิน 1,286,000 บาท
          6. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เกษตรกร 22 ราย เงิน 514,000 บาท
          7. อำเภอด่านช้าง เกษตรกร 22 ราย เงิน 555,000 บาท
          8. อำเภอสองพี่น้อง เกษตรกร 19 ราย เงิน 617,000 บาท
          9. อำเภอบางปลาม้า เกษตรกร 9 ราย เงิน 266,000 บาท
          10. อำเภอศรีประจันต์ เกษตรกร 6 ราย เงิน 87,000 บาท

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์