ปศอ.อู่ทองสุ่มเก็บน้ำเสียจากฟาร์มสุกรขุนในพื้นที่ตำบลดอนคา

สุ่มเก็บน้ำเสีย

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (สพส.)ได้ดำเนินการโครงการนำร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ต้านเชื้อจุลชีพจากทางภาคการศึกษาสู่สิ่งแวดล้อม โดยสุ่มเก็บน้ำเสียจากฟาร์มสุกรจำนวน 3 ฟาร์ม และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง