"ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565"

ประชุม ก.ช.ภ.จ.

          วันศุุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อนำเสนอข้อมูลขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) และกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์) โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม

          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
          1. กรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) เกษตรกร 188 ราย โคตาย 239 ตัว วงเงินให้ความช่วยเหลือ 4,923,000 บาท โดยให้ขอรับความช่วยเหลือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          2. กรณีฉุกเฉินอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์) เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เสียหาย 15 ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ 29,700 บาท

          ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณุบรีจะได้รวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ตามขั้นตอนปฏิบัติต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์