กิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 3)

ช่วยเหลืออุทกภัย

          วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 3) โดยมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายไพฑูรย์ วงค์วีรกุล นายอำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริการส่วนตำบลบางตะเคียนและคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน ธ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ มีเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เข้ารับบริการรวมจำนวน 50 ราย

          กิจกรรมฟื้นฟูฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิตและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เกษตรกรผู้รับบริการ ประกอบด้วย ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ พันธุ์พืชสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ น้ำหมักชีวภาพ (พด.) ข้าวสารและน้ำดื่มอย่างละ 50 ชุด นอกจากนั้น ยังมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งผู้รับบริการต่างมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์