ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้สุ่มตรวจโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 9 โรงเรียน 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี