สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.

 ประชุม ก.ช.ภ.จ.

         วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และน.ส.นุชนาฏ นาคคง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ฯ ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 รวม 453 ราย โคตาย 603 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 11,869,000 บาท มติที่ประชุม : พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองฯ จากส่วนกลาง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีจะได้จัดทำแบบคำขอจัดสรรงบประมาณความเสียหาย (แบบ กษ 03) ส่งให้กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์