สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวชและ อ.สามชุก

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวชและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในรัศมีจุดเกิดโรค 5 กม. ในสัตว์ปีก จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลป่าสะแกและตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางช จังหวัดสุพรรณบุรี และจำนวนเกษตรกร 4 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก