ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 5 ราย โคเนื้อจำนวน 50 ตัว และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช