ปศอ.อู่ทอง ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ ต.กระจัน

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2 ฝูง 40 ตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายสุนทร ศรีบุญ ม.4 ต.กระจัน อ.อู่ทอง และ 2.นางจำปี รอดหงษ์ทอง ม.8 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง