ปศอ.ด่านช้าง เก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรคบลูเซลลา

 เฝ้าระวังป้องกันโรคบลูเซลลา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ออกดำเนินการเจาะเลือดโคเนื้อและกระบือเพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรค ตามกิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบลูเซลลาในโคเนื้อและกระบือประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง แยกเป็นผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1 ราย และผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 5ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง