มอบโคให้กับเกษตรกร อ.สามชุก โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 ธนาคารโคกระบือ

วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันแจกโคให้กับอาสาปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอสามชุก เป็นประธาน พร้อมด้วย นางบำรุงรัตน์ ขันทอง เกษตรอำเภอสามชุก และนายสุรัตน์ งามพักตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดลาดสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วม จำนวน 8 ราย รับโค 35 ตัว และประธานศูนย์ ศพก. 1 ราย โค จำนวน 5 ตัว ดังนี้
อาสาปศุสัตว์
1.นายทองหล่อ หอมเย็น ม.1 ต.บ้านสระ โค 5 ตัว
2.นายบุญช่วย นาคใหม่ ม.5 ต.บ้านสระ โค 5 ตัว
3.นายเทียบ รอดลมูล ม.8 ต.บ้านสระ โค 4 ตัว
4.นางพิกุล สว่างศรี ม.7 ต.บ้านสระ โค 5 ตัว
5.นายสมจิตร แสนฉลาด ม.8 ต.บ้านสระ โค 5 ตัว
6.นายเฉลียว เกษประทุม ม.7 ต.หนองสะเดาโค 5 ตัว
7.นายวิชัย แสงเพ็ชร ม.4 ต.หนองผักนาก โค 5 ตัว
8.นายจำริต สว่างศรี ม.6 ต.หนองผักนาก โค 5 ตัว
ประธานศูนย์ ศพก.อำเภอสามชุก
1.นายอำนวย นุ่มจันทร์ ม.3 ต.กระเสียว โค 5 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก