กิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช

เฝ้าระวังโรคบรูเซลลา

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มแพะแกะ กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมาย เกษตรกรที่เลี้ยงแพะ จำนวน 4 ราย แกะ 5 ราย ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช