กิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.ด่านช้าง

เฝ้าระวังโรคบรูเซลลา

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มแพะแกะ กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะแกะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมาย เกษตรกรที่เลี้ยงแพะ จำนวน 5 ราย แกะ 1 ราย ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง