โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2567 พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 30 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทำการเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab ในฟาร์มไก่ไข่ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2567 ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ฟาร์ม ประกอบด้วย
          1. ลำพองฟาร์ม (Non GAP farm)
          2. ทรักษาฟาร์ม (Non GAP farm)
          3. มานิตย์ฟาร์ม (Non GAP farm)
          4. วรางคณาฟาร์ม (GAP farm)
          ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงและจัดการไก่ไข่ในช่วงฤดูร้อนให้แก่เกษตรกรด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี