ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจติดตามสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอเดิมบางนางบวช

ตรวจสอบห้องเย็น

          วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจติดตามสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) เพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหมด 4 แห่งดังนี้

          1. บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด เลขที่ 3/8 หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
          2. ปุ๊กเนื้อสด เลขที่ 226 หมู่ 2 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
          3. บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด เลขที่ 119/1 หมู่ 7 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
          4. ห้องเย็นศิริพงษ์ เลขที่ 750 หมู่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

          ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์