โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรม 3/5ประสาน ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ 10 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร 3/5 ประสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลด่านช้าง หมู่ที่ 19 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงผึ้ง เป็นการเพิ่มความสมดุลย์ให้กับระบบนิเวศน์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์