ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (GAP) ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

          วันที่ 10 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (GAP) ณ ฟาร์มไพรัตน์ฟาร์ม1 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (GAP)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์