ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย พื้นที่ อ.สามชุก และ อ.อู่ทอง

ตรวจฟาร์มปลอดโรค FMD

          วันที่ 5 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 4 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอสามชุกและอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์