เก็บตัวอย่างเลือดเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกรรายย่อย พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง

         วันที่ 4 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดสุกร จำนวน 5 ตัวอย่าง ในฟาร์มสุกรรายย่อย นิพนฟาร์ม หมู่ที่ 8 ต.ศาลาขาว อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี