ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) พื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM

         วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) ชนิดสัตว์ประเภทโคเนื้อและสัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์มีการจัดการฟาร์มให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ในพื้นที่ ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ